VILNIAUS IR LIETUVOS METROPOLITO INOCENTO VELYKINIS SVEIKINIMAS GANYTOJAMS, VIENUOLIAMS IR VIENUOLĖMS BEI VISIEMS ORTODOKSŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE VAIKAMS

Mylimi Viešpatyje garbingi tėvai, brangūs broliai ir seserys!

Didžiosios iškilmių Iškilmės – Kristaus Prisikėlimo – Velykų dienomis iš visos širdies sveikinu jus gyvenimą teigiančiais žodžiais, liudijančiais apie mūsų tikėjimo, vilties ir meilės pilnatvę:

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

 

Amžių amžiais ši geroji žinia stiprina krikščionis visuose žemiškojo gyvenimo išbandymuose, suteikdama tikrumo, jog paveldėsime mums pažadėtąjį amžinąjį gyvenimą ir neperskiriamo buvimo su Kristumi džiaugsmą.  Šventasis Milano vyskupas Ambraziejus apie dovaną, kurią mes gavome dėka mūsų Viešpaties ir Išgelbėtojo prisikėlimo, mąsto šitaip: „Kristuje mes turime viską... Jeigu tavo žaizdoms reikalingas gydytojas – Jis gydytojas. Jeigu tu degi karštyje – Jis vėsus šaltinis. Jeigu tau reikia palaikymo – Jis jėga. Jeigu bijai mirties – Jis gyvenimas. Jeigu nori išvengti tamsos – Jis šviesa. Jeigu tu alkanas – Jis maistas: „patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras, laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki“ (Ps 33, 9).“

Kristaus prisikėlimas – tai begalinės Kūrėjo meilės žmonėms iškilmė, „nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Kristus parodė mums vienintelį įmanomą kelią įveikti nuodėmę ir mirtį. Tai meilės kelias. Ir mes esame pakviesti liudyti šią meilę visam pasauliui. Visų pirma, esame pašaukti liudyti savo gyvenimo pavyzdžiu, nes iš to visi pažins, kad esame Išganytojo mokiniai, jei mylėsime vieni kitus (Jn 13, 35).

Kaip rašo šventasis vyskupas Ignotas (Briančianinovas), krikščionybės tobulumas yra tobuloje artimo meilėje. O ką reiškia „tobula meilė“? Tai meilė, kuri virsta meile nepažįstamiems žmonėms, žmonėms linkintiems mums blogo ir net priešams. Tai pasiaukojanti meilė, kuri netelpa į kasdienio gyvenimo supratimo rėmus. Ją įgyti įmanoma dvasiniu darbu, pritraukiančiu Dievo malonę, kuri ir dovanoja mums gebėjimą atsakyti meile į neapykantą, gėriu į blogį.

Būtent tokią meilę parodė mums Kristus, dėl mūsų išgelbėjimo iškentęs baisų pažeminimą, kryžiaus kančią ir skaudžią mirtį. Jo visa nugalinčia ir viską pripildančia meile iki pat pamatų buvo sukrėstas pragaras, o visai žmonijai atverti rojaus vartai. Stokime ir mes, brangūs tėvai, broliai ir seserys, į šį išgelbėjimo kelią, vedantį į amžinąjį gyvenimą, meilės ir tarnavimo artimui kelią, kurio pavyzdį mums parodė pats Viešpats Jėzus Kristus.

Šiais metais mes sutinkame Velykas ypatingomis šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis. Visas pasaulis sunerimęs dėl to pavojaus, kuris tyko kiekvieno iš mūsų, mirtinos ligos pavojaus. Mes, krikščionys, visada turime atsiminti, ką panašiose situacijose Jį supantiems žmonėms kalbėjo Kristus: „Nebijokite“. Tvirtai pasitikėkime Viešpačiu, tikėkime Jo gerąja apvaizda, tuo kad nieko neatsitiks be Jo šventos valios, kad neišgirstume Jo klausiant: „kur jūsų tikėjimas?“. Tuo pačiu parodykime savo nuolankumą, nedrįskime nepaisyti gydytojų patarimų, valdžios nurodymų. Negundykime Viešpaties Dievo! Sustiprinkime mūsų maldas. Atgailaukime, prašykime Viešpaties nuodėmių atleidimo. Pakvieskime į pagalbą Lietuvos žemės šventuosius, visus Dievo šventuosius. Savo viltis sudėkime į Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, Lietuvos globėjos užtarimą.

Sekdami Kristaus pavyzdžiu parodykime savo meilę, rūpestį ir suteikime pagalbą tiems žmonėms, kurie yra šalia mūsų, pasiaukodami patarnaukime savo artimiesiems, kaip tai daro gydytojai ir visas medicininis personalas, kovojantis su mirtina liga. Šiandien jie rodo mums tikros krikščioniškos meilės pavyzdį, aukodami savo gyvybes už savo draugus. Ypatingai melskimės už juos. Tikėkime, kad Viešpats apreikš mums savo gailestingumą ir pasibaigs ši nelaimė. Nieko nėra pasaulyje galingesnio už Kristaus jėgą.

Iš širdies sveikinu jus, brangūs tėvai, broliai ir seserys, su Kristaus Prisikėlimo švente! Jums, jūsų šeimoms ir artimiesiems, nepaisant  sunkumų, maldoje linkiu Velykinio džiaugsmo, sielų išgelbėjimo ir stiprios sveikatos, o sergantiems – išgijimo! Dievo malonė ir meilė tebūna su jumis visais!

TIKRAI PRISIKĖLĖ KRISTUS DIEVAS!

VILNIAUS IR LIETUVOS METROPOLITAS

Šv. Velykos

2020 m.

Vilnius

Помощь Александро-Невскому храму